Title_left GIẢI THƯỞNG TÔ CHỨC - HIỆP HỘI ĐỊA PHƯƠNG Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG NGỌN HẢI ĐĂNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” là hình thức khen thưởng hàng năm của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với các đơn vị kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
1. Đơn vị tổ chức và trao tặng
Ngày 22/11/2005, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 4473/2005/QĐ – UBND ban hành kèm theo Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Đối tượng xét tặng giải thưởng
Đối tượng xét tặng Giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là các đơn vị kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ổn định, liên tục từ 03 năm trở liên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm:
2.1 Doanh nghiệp nhà nước (Doanh nghiệp Nhà nước địa phương và doanh nghiệp Nhà nước Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh).
2.2 Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
2.3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Bộ Kế hoạch – Đầu tư, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Ban Quản lý các KCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép đầu tư).
2.4 Hợp tác xã
3. Tiêu chí để xét tặng giải thưởng
3.1 Chấp hành các quy định về thuế
-
Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về đăng ký, kê khai, quyết toán thuế (lập đầy đủ chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế, các tờ khai thuế và các tờ khai tự quyết toán thuế và nộp các tờ khai đúng thời hạn.
- Chấp hành đúng các quy định về chế kế toán, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ.
- Tính chính xác của số liệu trên các tờ khai cũng như các báo cáo khác về thuế.
- Nộp thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách Nhà nước kịp thời, đầy đủ.
3.2 Thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động
- Hợp đồng lao động và nội quy lao động: 100% lao động (tất cả các loại lao động) trong doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động; 100% lao động (tất cả các loại lao động) trong doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động.
- Về chế độ, chính sách tiền lương: Xây dựng quy chế trả lương, thưởng và xây dựng tiêu; Xây dựng quy chế trả lương, thưởng và xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của doanh nghiệp và đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, cấp sở lao động, báo cáo định kỳ theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động: Chấp hành quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, có Hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, có đăng ký sử dụng các thiết bị, chất, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Thực hiện huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp;
- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội: Hàng tháng trích nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động; giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Hoạt động của tổ chức công đoàn: Có thành lập tổ chức công đoàn; Có ký kết thỏa ước lao động tập thể.
3.3 Chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường
- Doanh nghiệp thực hiện các quy định thủ tục về bảo vệ môi trường (lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường):
Chưa thực hiện; Đã thực hiện.
Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường (công trình xử lý nước thải, chất thải, khí thải): Thu gom và xử lý chất thải rắn; Thu gom và xử lý nước thải; Thu gom và xử lý khí thải (Đối với những đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc loại hình sản xuất được quy định là sạch, nghĩa là không thải ra môi trường bên ngoài các loại nước thải, khí thải thì đạt được số điểm tối đa của mục 2 này).
- Doanh nghiệp thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
3.4 Tham gia phong trao đóng góp quỹ xã hội do Nhà nước triển khai và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phát động
- Thực hiện đạt từ 50% đến 75% chỉ tiêu vận động trong năm.
- Thực hiện đạt từ 76% đến 90% chỉ tiêu vận động trong năm.
- Thực hiện đạt từ 91% đến 95% chỉ tiêu vận động trong năm.
- Thực hiện đạt từ 95% đến 100 chỉ tiêu vận động trong năm.
* Bên cạnh việc thực hiện nội dung cơ bản của các tiêu chí trên còn có các nội dung cộng điểm và điểm thưởng để làm căn cứ xét tặng giải thưởng.
* các tiêu chí trênđược quy định mức điểm tối thiểu và khung điểm tối đa, cách xác định điểm làm căn cứ để doanh nghiệp tự đánh giá thành tích của mình, đồng thời để Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xem xét và xác định điểm cho doanh nghiệp.
4. Tiêu chuẩn tặng giải thưởng
4.1 Giải thưởng được tặng cho doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn sau
- Doanh nghiệp đạt được số điểm cao trong số 10 doanh nghiệp có số điểm cao nhất giải (trường hợp có từ 2 doanh nghiệp trở lên đạt số điểm bằng nhau thì Hội đồng Thi đua – khen thưởng tỉnh quyết định xếp hạng cho doanh nghiệp).
- Đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh hoặc bộ, ngành trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước) về tổng kết năm của năm trước liền kề.
4.2 Không tặng giải thưởng “Ngọn Hải Đăng” đối với doanh nghiệp vi phạm 1 trong các quy định sau:
- Có cán bộ, công nhân viên chức, người lao động vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Đơn vị để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc sự cố cháy, nổ gây thiệt hại lớn.
5. Hình thức và cơ cấu giải thưởng
5.1 Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 10 giải, trong đó:
- 01 giải Nhất.
- 01 giải Nhì.
- 01 giải Ba.
- 07 giải Ngọn Hải Đăng.
5.2 Hình thức giải thưởng:
Giải Nhất: biểu tượng ngọn hải đăng vàng, giấy chứng nhận đạt giải và tiền mặt.
Giải Nhì: biểu tượng ngọn hải đăng bạc, giấy chứng nhận đạt giải và tiền mặt.
Giải Ba: biểu tượng ngọn hải đăng đồng, giấy chứng nhận đạt giải và tiền mặt.
Giải Ngọn Hải Đăng: biểu tượng ngọn hải đăng, giấy chứng nhận đạt giải và tiền mặt
6. Quy trình và thủ tục xét tặng giải thưởng
- Doanh nghiệp (bao gồm: doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, doanh nghiệp Nhà nước địa phương, doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở lĩnh vực nào thì nộp hồ sơ đề nghị xét giải thưởng về sở quản lý ngành đó. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong các khu công nghiệp, nộp hồ sơ về Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không nằm trong các khu công nghiệp, nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các hợp tác xã nộp hồ sơ về Liên minh hợp tác xã và Kinh tế hợp tác.
Đối với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổng hợp thì được chọn một sở, ngành nhất định để hàng năm gửi hồ sơ tham dự giải thưởng về sở quản lý ngành đó.
- Các sở quản lý ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN của tỉnh, Liên minh hợp tác xã và Kinh tế hợp tác (sau đây gọi chung là sở quản lý ngành) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, của hợp tác xã, tổ chức xét sơ tuyển và lập hồ sơ những doanh nghiệp, những hợp tác xã đủ điều kiện, gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.
- Thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do các sở quản lý ngành chuyển đến, kiểm tra và làm thủ tục trình Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh xét duyệt.
- Các cơ quan: Cục thuế; Sở Lao động Thương binh và Xã Hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thông qua hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành và theo dõi phong trào thi đua, đơn vị chủ động xem xét, đánh giá thành tích của doanh nghiệp theo nội dung các tiêu chí của giải thưởng đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời để giúp cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trong việc xét giải thưởng "Ngọn Hải Đăng".
- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức xét duyệt và làm thủ tục trình UBND tỉnh quyết định tặng giải thưởng. Trong hội nghị xét duyệt giải thưởng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh mời các sở quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan cùng tham dự.
- Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng gồm:
Văn bản của sở quản lý ngành đề nghị UBND tỉnh xét tặng giải thưởng; Biên bản họp xét giải thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành; Báo cáo thành tích của doanh nghiệp được đề nghị tặng giải thưởng (báo cáo thành tích do doanh nghiệp lập, số lượng 5 bộ. Trong báo cáo, doanh nghiệp phải nêu cụ thể số liệu thực hiện và tự chấm điểm theo từng tiêu chí); Bản phô tô những hình thức khen thưởng đã được khen trong năm và năm trước liền kề.
(Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 9863/2004/QĐ-UB, ngày 22 tháng 11 năm 2004)
7. Liên hệ giải thưởng
Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Nguồn thông tin: Thông tin về Giải thưởng Ngọn Hải Đăng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tổng lược, trích từ website banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn và sự cung cấp thông tin trực tiếp của các doanh nghiệp đoạt giải).
Ban biên tập Cổng thông tin trân trọng cám ơn và mong nhận được sự hợp tác trao đổi thông tin về giải thưởng Ngọn Hải Đăng nói riêng, các hình thức thi đua – khen thưởng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; cũng như hồ sơ thành tích các tổ chức, cá nhân của địa phương đã được biểu dương, khen thưởng theo danh mục các hình thức thi đua khen thưởng cấp nhà nước, giải thưởng tổ chức - hiệp hội, các giải thưởng khác trên Cổng thông tin “Thi đua khen thưởng - Giải thưởng Việt Nam”.

Trân trọng!
Arrow1Quay lại