Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Hoinhapkinhtequocte GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN VÀ TRAO TẶNG
CÚP VÀNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LẦN I NĂM 2008


1. Đơn đăng ký tham gia. (theo mẫu)
2. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Báo cáo thành tích của doanh nghiệp tham gia. (theo mẫu)
      3.1.Quy mô doanh nghiệp.
      3.2.Khả năng hội nhập Quốc tế.
      3.3.Hiệu quả quản lý.  
4. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo đánh giá năng lực hội nhập của doanh nghiệp đăng ký tham gia:
- Báo cáo kiểm toán năm 2006, 2007.
- Xác nhận thuế năm 2006, 2007 của cơ quan quản lý thuế.
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở KHCN (nếu có).
- Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng (nếu có).
- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (nếu có).
- Một số hình ảnh về các dự án do doanh nghiệp tham gia đầu tư (nếu có).
- Các loại chứng chỉ, chứng nhận về: quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội,… (nếu có).
- Các loại huân, huy chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận về công tác xã hội,… (nếu có).
- Và các tài liệu, giấy tờ liên quan khác (file logo, thương hiệu của doanh nghiệp).
Ghi chú:
- Doanh nghiệp có thể tải hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia giải thưởng tại địa chỉ Website: http://www.nciec.gov.vn, http://www.nguoidaibieu.com.vnhttp://www.savinacom.vn hoặc liên hệ với Ban Tổ chức để được cung cấp và hướng dẫn.
- Doanh nghiệp khai hồ sơ phải đúng và đầy đủ về nội dung và sắp xếp theo bố cục hướng dẫn trong mẫu hồ sơ.
- Hồ sơ làm thành 02 bộ, được đóng thành quyển để thuận tiện cho việc chấm giải.
- Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 10/11/2008 theo dấu bưu điện.
Mọi chi tiết xin liên hệ theo Ban tổ chức giải.

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA
(mẫu)


Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CÚP VÀNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LẦN I NĂM 2008
Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: .............................................................
1- Tên doanh nghiệp (tiếng Việt):.................................................................
2- Tên doanh nghiệp (tiếng Anh): ................................................................
3- Tên giao dịch (tên viết tắt):......................................................................
4- Địa chỉ:..................................................................................................
5.- Điện thoại: ................................... Fax:..................................................
6- Email:............................................ Website............................................                                     
7- Giấy CN ĐKKD số:............. Ngày cấp:............. Cơ quan cấp:.................
8- Tên người đại diện pháp lý: Nam/Nữ Chức vụ:.........................................
9- Loại hình doanh nghiệp:..........................................................................
[ ] Tập đoàn kinh tế
[ ] Doanh nghiệp nhà nước
[ ] Công ty TNHH                                                      [ ] Công ty cổ phần
[ ] Công ty TNHH 1 thành viên                                   [ ] Loại hình khác
10- Ngành nghề kinh doanh: ………………………………
……………………………………………………………
Chúng tôi đăng ký tham gia chương trình bình chọn và trao tặng Cúp vàng Hội nhập Kinh tế Quốc tế năm 2008
và xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin nêu trong hồ sơ của doanh nghiệp gửi kèm theo đơn
đăng ký này. Chúng tôi cam kết tuân thủ Quy chế Giải thưởng cùng các qui định của Ban tổ chức Giải.
                                                                                                   ....................., ngày .... tháng .... năm 2008
                                                                                     Đại diện doanh nghiệp
                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG

 

Báo cáo 1: QUY MÔ DOANH NGHIỆP
- Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm liên tục
- Quá trình phát triển của Doanh nghiệp
Báo cáo 2: KHẢ NĂNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
- Giới thiệu chung về sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp
- Xuất khẩu - Hợp tác đâu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài
- Chiến lược phát triển kinh doanh
- Phát triển thương hiệu - Đào tạo nguồn nhân lực
- Áp dụng công nghệ thông tin
- Bảo vệ môi trường
- Trách nhiệm xã hội
Báo cáo 3: HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
- Tốc độ tăng trưởng bình quân và lợi nhuận
- Tiêu chuẩn quản lý
- Công nghệ áp dụng
----------------------------------------------------------------------
Báo cáo 1 QUY MÔ DOANH NGHIỆP
I.Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm qua
Đơn vị : Triệu đồng

SốTT   

Chỉ tiêu

Năm thành lập

Năm 2006

Năm 2007

Tính đến hết 9 tháng năm 2008

Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm trở lại đây

1

Nguồn vốn kinh doanh Vốn tự có Vốn đi vay

 

 

 

 

 

2

Tổng doanh thu

 

 

 

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế

 

 

 

 

 

4

Nộp ngân sách

 

 

 

 

 

5

Tổng số lao động (người)

 

 

 

 

 

II. Tóm tắt quá trình phát triển của doanh nghiệp
1. Thành lập và hoạt động (Năm thành lập, chi nhánh, văn phòng đại diện)
2. Các bước phát triển quan trọng của doanh nghiệp (Nêu theo mốc thời gian)
3. Các thành tích mà doanh nghiệp đạt được trong sản xuất kinh doanh và công tác xã hội (Liệt kê tóm tắt)
-----------------------------------------------------------------
Báo cáo 2 KHẢ NĂNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
I/ Giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp:
(Nêu tóm tắt và sử dụng hình ảnh minh hoạ)
 II/ Xuất khẩu:
1. Kim ngạch xuất khẩu
2. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu
III/ Hợp tác đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài:
1. Đầu tư trong nước (Tên đối tác, Tên dự án, Quy mô đầu tư)
2. Đầu tư ra nước ngoài (Tên nước, Tên đối tác, tên dự án, Quy mô đầu tư)
IV/ Chiến lược phát triển kinh doanh: (Định hướng của doanh nghiệp)
V/ Phát triển thương hiệu:
1. Sứ mệnh và giá trị của thương hiệu
2. Định vị thương hiệu
3. Bảo vệ thương hiệu
4. Chi phí cho phát triển thương hiệu
VI/ Đào tạo nguồn nhân lực
1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của doanh nghiệp (Sử dụng sơ đồ minh hoạ)
2. Trình độ, năng lực và số lượng CBCNV


Trình độ

Số lượng người

Tỷ lệ % / Tổng số CBCNV

Trên đại học

 

 

Đại học

 

 

Cao đẳng

 

 

Trung cấp

 

 

Lao động phổ phông

 

 

Tổng số CBCNV

 

 

3. Tuyển dụng nhân sự (Có kế hoạch hàng năm không? Nêu chi tiết)
4. Ngân sách hàng năm dành cho đào tạo (Đào tạo cán bộ chủ chốt, nhân viên mới)
VII/ Áp dụng công nghệ thông tin (Nêu tên các phần mềm sử dụng, theo mốc thời gian)
VIII/ Bảo vệ môi trường:
(Nêu tên các hoạt động và kế hoạch về hoạt động môi trường, liệt kê giấy chứng nhận, bằng khen, thành tích có liên quan)
IX/ Trách nhiệm xã hội:
1. Trách nhiệm đối với người lao động: (Đóng BHXH, BHYT, công tác Công đoàn)
2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: (Hoạt động từ thiện…)
-----------------------------------------------------------
Báo cáo 3 HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
I/ Tốc độ tăng trưởng bình quân và lợi nhuận:
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận (Nguồn báo cáo thuế)
Đơn vị : Triệu đồng


Số TT

Chỉ tiêu

Năm thành lập    

Năm 2006

Năm 2007

Tính đến hết 9 tháng năm 2008

Tốc độ tăng trưởng bình quân

1   

Tổng doanh thu

 

 

 

 

 

2

Lợi nhuận sau thuế

 

 

 

 

 

3

Nộp ngân sách

 

 

 

 

 

4

Tổng số lao động (người)

 

 

 

 

 

5

Thu nhập bình quân của công - nhân viên / tháng

 

 

 

 

 

2. Chiến lược và định hướng của doanh nghiệp trong thời hội nhập WTO
II/ Tiêu chuẩn quản lý:
(Liệt kê theo thời gian áp dụng)
III/ Công nghệ áp dụng:
(Liệt kê theo thời gian áp dụng)

Arrow1Quay lại
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Danh mục Hồ sơ đăng ký và bình chọn giải thưởng năm 2008
Arrow2 Thông tin dự kiến lễ trao giải thưởng năm 2008