Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG

Quyết định số 42/2004/QĐ - BNN ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam" và bản Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Để kịp thời khen thưởng các sản phẩm có giá trí kinh tế-xã hội đem lại lợi ích trực tiếp cho Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam" và bản Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.
Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Q. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôi

Đã ký

Cao Đức Phát

Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Các phụ lục
Arrow2 Hội chợ Nông nghiệp Sóc Trăng Expo năm 2007
Arrow2 Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam
Arrow2 Quyết định số 42/2004/QĐ - BNN ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam" và bản Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải