Title_left GIẢI THƯỞNG TỔ CHỨC - HIỆP HỘI TW Title_right
Văn hóa - thể thao - cộng đồng
Line_short
Giáo dục - khoa học - công nghệ
Line_short
Doanh nhân - doanh nghiệp - sản phẩm
Line_short
Huy chương Vàng - Bạc - Đồng
Line_short
 
Arrow3 Tìm kiếm nâng cao
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG
QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ - XÉT CHỌN
VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG
BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo quyết định số 42/2004/QĐ-BNN ngày 1/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành "Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam" nhằm động viên, khích lệ và ghi nhận những công lao của các tập thể, cá nhân đã tạo ra những sản phẩm, công trình khoa học, phát minh, sáng kiến, quy trình công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất của ngành, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn.

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này áp dụng cho giải thưởng cấp ngành, xét chọn và trao cho các sản phẩm là hàng hoá, dịch vụ, công trình khoa học công nghệ (sau đây gọi tắt là sản phẩm) thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giá trị kinh tế xã hội, đem lại lợi ích trực tiếp cho Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hội chợ triển lãm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Bộ NN&PTNT) tổ chức, đồng tổ chức hoặc bảo trợ, căn cứ vào Quy định này để xây dựng quy định xét tặng giải vàng, giải bạc, cúp và giấy chứng nhận của Hội chợ trình Bộ NN&PTNT phê duyệt.
Điều 2. Đối tượng dự giải
1. Các sản phẩm của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài ngành đã tham gia hội chợ triển lãm do Bộ NN&PTNT tổ chức, đồng tổ chức, hoặc bảo trợ, bao gồm các sản phẩm đã đạt giải vàng, giải bạc, cúp của hội chợ triển lãm;
2. Các sản phẩm của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài ngành chưa tham gia hội chợ triển lãm do Bộ NN&PTNT tổ chức, đồng tổ chức, hoặc bảo trợ, là các sản phẩm đã qua thẩm định của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
3. Đối với các kết quả nghiên cứu, triển khai tiến bộ Khoa học kỹ thuật, các dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khác phải được Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà nước, hoặc cấp Bộ, tỉnh, thành phố nghiệm thu và đưa vào áp dụng sản xuất trên diện rộng, đạt hiệu quả kinh tế trong sản xuất, lưu thông và xuất khẩu.
Điều 3. Giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam cho sản phẩm, gồm:
1. Biểu tượng giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam;
2. Bằng chứng nhận sản phẩm của đơn vị đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam;
3. Tiền thưởng.
Điều 4. Mẫu biểu tượng và bằng chứng nhận sản phẩm đạt giải thưởng: do Bộ NN&PTNT quy định.

CHƯƠNG II
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÉT GIẢI THƯỞNG

Điều 5. Đối tượng đăng ký
Các đơn vị và cá nhân trong và ngoài Bộ NN & PTNT có sản phẩm quy định tại Điều 2 có quyền nộp hồ sơ đăng ký dự xét giải
Điều 6. Thủ tục đăng ký
Theo định kỳ 2 đến 3 năm một lần, Bộ NN&PTNT có công văn thông báo xét giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam. Căn cứ vào công văn của Bộ NN&PTNT, các đơn vị, cá nhân có nguyện vọng tham dự xét giải thưởng phải gửi hồ sơ đăng ký dự giải (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về Thường trực Hội đồng xét giải thưởng (Phòng Thi đua tuyên truyền và triển lãm thuộc Văn phòng Bộ NN&PTNT). Hồ sơ dự giải thưởng gồm 02 bộ, nội dung theo quy định tại phụ lục II.
Điều 7. Lệ phí dự giải thưởng
1. Đối với đơn vị: đóng lệ phí 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) cho một hồ sơ của một sản phẩm dự xét giải thưởng;
2. Đối với cá nhân: đóng lệ phí 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) cho một hồ sơ của một sản phẩm dự xét giải thưởng.

CHƯƠNG III
QUY TRÌNH XÉT CHỌN


Điều 8. Thông báo thời gian, hình thức tổ chức, thủ tục tiếp nhận hồ sơ giải thưởng
1. Thường trực Hội đồng xét giải thưởng thông báo rộng rãi về lịch và hình thức tổ chức giải thưởng (trước ngày tổ chức họp xét giải thưởng ít nhất 60 ngày) tới các đơn vị trong ngành và trên phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị, cá nhân đủ điều kiện quy định tại điều 2 làm hồ sơ đăng ký dự giải.
2. Thường trực Hội đồng xét giải thưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và thông báo bằng văn bản tới đơn vị, cá nhân dự giải thưởng biết để bổ sung tài liệu cần thiết theo quy định, tiến hành tổng hợp và thẩm định nội dung hồ sơ trình Hội đồng xem xét.
Điều 9. Thành lập Hội đồng xét giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
gồm:
1. Chủ tịch Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.
2. Các uỷ viên bao gồm: Thường trực Hội đồng thi đua Bộ NN&PTNT, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị và chuyên gia (từng đợt xét trao giải sẽ có quyết định danh sách cụ thể thành viên Hội đồng).
3. Uỷ viên thư ký gồm hai người: một là chuyên viên của Vụ Khoa học công nghệ, một là chuyên viên của Văn phòng Bộ NN&PTNT (Phòng thi đua tuyên truyền và triển lãm).
Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn Hội đồng
1. Tư vấn cho Bộ trưởng Bộ NN&PTNT xét chọn các sản phẩm đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.
2. Hội đồng xét thưởng làm việc theo nguyên tắc chấm điểm và bỏ phiếu của các Uỷ viên hội đồng (theo bảng chấm điểm ở phụ lục III). Hội đồng họp phiên toàn thể được coi là hợp lệ khi 2/3 số thành viên hội đồng có mặt. Điểm chấm bình quân của các uỷ viên hội đồng được coi là hợp lệ khi có 2/3 số thành viên hội đồng có bảng chấm điểm.
3. Hội đồng xét chọn phải có bản tổng hợp, biên bản để trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quyết định trước ngày tổ chức trao giải.
Điều 11. Tiêu chuẩn và cách thức xét thưởng, đề nghị Bộ NN&PTNT công nhận sản phẩm đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
1. Tiêu chuẩn xét thưởng: Đối tượng sản phẩm xét chọn được quy định ở Điều 2 phải là những sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có ý nghĩa khoa học, thực tiễn, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và phải nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký, lệ phí theo quy định về Thường trực Hội đồng xét giải thưởng đúng thời hạn như thông báo.
2. Cách thức xét thưởng: Từng uỷ viên Hội đồng xét thưởng sẽ chấm điểm độc lập theo bảng chấm điểm quy định ở phụ lục III. Sản phẩm được đề nghị Bộ trao giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam khi số điểm trung bình của các uỷ viên Hội đồng đạt từ 80 điểm trở lên và phải có đầy đủ thủ tục như mục 1 của điều này.
Điều 12. Hồ sơ trình Bộ NN&PTNT công nhận đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam, gồm:
1. Tờ trình của Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng Bộ NN&PTNT và Vụ Khoa học công nghệ kèm theo dự thảo quyết định công nhận giải thưởng đề nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quyết định tặng giải thưởng Bông lúa vàng.
2. Bản tổng hợp báo cáo Bộ NN&PTNT và biên bản họp hội đồng xét cho từng sản phẩm.
3. Bảng chấm điểm của các Uỷ viên hội đồng.
4. Các văn bản khác liên quan (nếu có).

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC TRAO GIẢI, KHEN THƯỞNG

Điều 13. Tổ chức trao giải
Việc trao giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam do Bộ NN&PTNT tổ chức và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Căn cứ vào kế hoạch công tác hàng năm, Ban tổ chức sẽ trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tổ chức trao giải thưởng vào thời gian, địa điểm phù hợp.
Điều 14. Nguồn kinh phí cho giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
Được trích trong các nguồn sau đây:
1. Quyên góp và vận động tài trợ.
2. Trích từ tiền thu lệ phí dự giải thưởng.
3. Kinh phí hoạt động Khoa học công nghệ của Bộ NN&PTNT.
4. Kinh phí xúc tiến thương mại của Bộ NN&PTNT.
5. Các nguồn khác.
Điều 15. Thu và sử dụng tiền lệ phí dự giải thưởng
Văn phòng Bộ NN&PTNT (Phòng thi đua tuyên truyền và triển lãm) thu tiền lệ phí cùng với hồ sơ dự giải. Tiền lệ phí được chi cho: giải thưởng, các cuộc họp hội đồng, thẩm định hồ sơ, văn phòng phẩm v.v... theo quy định hiện hành.
Điều 16. Kinh phí tổ chức giải thưởng
Văn phòng Bộ NN&PTNT (Phòng thi đua tuyên truyền và triển lãm) chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ lập kế hoạch và thực hiện thu, chi và báo cáo tài chính cho Chủ tịch Hội đồng giải thưởng theo quy định.

CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT

Điều 17. Khen thưởng, xử phạt
1. Căn cứ vào tình hình công tác xét giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam, Bộ NN&PTNT sẽ xét khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đóng góp tích cực vào công tác xét giải thưởng.
2. Các đơn vị, cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm, cản trở việc xét giải thưởng, sẽ bị xử lý các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 18. Điều khoản thi hành
1. Văn phòng Bộ NN & PTNT, Vụ Khoa học công nghệ, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ NN&PTNT và Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện cho các đơn vị cá nhân tham dự giải và phối hợp tổ chức tuyên truyền giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này. Mọi quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.
3. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các đơn vị và cá nhân có văn bản phản ảnh kịp thời về Bộ NN & PTNT (qua Phòng thi đua tuyên truyền và triển lãm - Văn phòng Bộ NN&PTNT) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT giải quyết kịp thời.

Q. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Đã ký
Cao Đức Phát
Arrow2Giới thiệu giải
Arrow2 Các phụ lục
Arrow2 Hội chợ Nông nghiệp Sóc Trăng Expo năm 2007
Arrow2 Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam
Arrow2 Quyết định số 42/2004/QĐ - BNN ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam" và bản Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải