Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH KHOA HỌC - KỸ THUẬT - GIÁO DỤC
No-person-img Arrow3 PTS. KS. Lê Quang Hùng

Bộ môn Bê tông - Viện Khoa học kỹ thuật Xây Dựng

No-person-img Arrow3 PTS. Nguyễn Minh Huệ, KS. Nguyễn Trọng Đấu, KS. Nguyễn Văn Định và KS. Nguyễn Văn Sau

PTS. Nguyễn Minh Huệ - Khoa Tự động hoá Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, KS. Nguyễn Trọng Đấu, KS. Nguyễn Văn Định và KS. Nguyễn Văn Sau - Xưởng Đo lường – TĐH – Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.