Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenducdong
Nguyễn Đức Đồng
Nguyenducdung
Nguyễn Đức Dũng
Nguyendinhruyen
Nguyễn Đình Ruyến
Nguyendangkhanh
Nguyễn Đăng Khánh
Nguyenduyson
Nguyễn Duy Sơn
No-person-img
Nguyễn Hữu Phước
Nguyenhuuvinh
Nguyễn Hữu Vĩnh
Nguyenquyenphong
Nguyễn Quyền Phong
Tranphunghoangtuan TRẦN PHÙNG HOÀNG TUẤN

Năm sinh: 1977
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Trung tâm nghiên cứu giống Thủy sản An Giang

Bảng vàng thành tích:
- Giải thưởng Lương Định Của năm 2006 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế thủy sản, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2006.
Quá trình trưởng thành:

Tích cực tìm hiểu, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đã tham gia nhiều đề tài, dự án như: Đề tài cấp Bộ về “qui trình nuôi cá tra, ba sa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm”, đề tài được thực hiện thành công và đã ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn.
Nghiên cứu qui trình ương cá tra đạt tiêu chuẩn theo SQF 1000, hướng mới trong ương cá tra sử dụng ít hóa chất.
Triển khai dự án “Hướng dẫn người nghèo cách làm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư”, từ năm 2003 đến năm 2005 giúp cho hơn 100 ngư dân trong tỉnh nắm bắt kỹ thuật nuôi thủy sản và vươn lên thoát nghèo.
Tham gia tập huấn cho nông dân và cho đoàn cán bộ Lào sang học tập tại tỉnh. Trần Phùng Hoàng Tuấn đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế thủy sản, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2006.