Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CÔNG NHÂN - NÔNG DÂN
Phunghoanggiang Arrow3 Phùng Hoàng Giang
Xã Long Thạch, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang