Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
Tran-van-tra Arrow3 Thượng tướng Trần Văn Trà
Nguyen-chi-thanh Arrow3 Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Le-trong-tan Arrow3 Đại tướng Lê Trọng Tấn
Hoang-van-thai Arrow3 Đại tướng Hoàng Văn Thái
Hoang-the-thien Arrow3 Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện