Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
Van-tien-dung Arrow3 Đại tướng Văn Tiến Dũng
Nguyen-thi-dinh Arrow3 Thiếu tướng Nguyễn Thị Định
Le-quang-dao Arrow3 Trung tướng Lê Quang Đạo