Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
Vu-van-can Arrow3 Thiếu tướng Vũ Văn Cẩn
Nguyen-chanh Arrow3 Đồng chí Nguyễn Chánh