Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tâm
Nguyenthity1
Mẹ Nguyễn Thị Tý
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tơ
Nguyenthitu
Mẹ Nguyễn Thị Tư
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthitu14
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthituoi
Mẹ Nguyễn Thị Tươi
Tranthidan MẸ TRẦN THỊ DẪN
Năm sinh: 1920.
Nguyên quán: Bàu Trai Hạ, xã Tân Phú, Đức Hoà, tỉnh Long An.
Trú quán: Bàu Trai Hạ, Tân Phú, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Trần Thị dẫn sinh năm 1920 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ở ấp Bầu Trai Hạ, xã tân Phú, huyện Đức Hoà ai cũng biết Mẹ Dẫn là bà  mẹ của chiến sĩ cách mạng năm xưa. Mẹ anh dũng bám trụ giữ làng để che chở cho cán bộ hoạt động cách mạng. Mẹ chịu đựng mọi cực khổ, gian lao để nuôi nấng, dạy bảo các con của mình. Khi các con lớn lên, Mẹ động viên bốn người con đi theo cách mạng. Từ năm 1965-1971 các anh lần lượt hy sinh anh dũng cho cách mạng, giành độc lập tự do cho Tổ quốc:
1. Nguyễn Văn Cháng             (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Văn Mới                 (con)
3. Nguyễn Văn Trề                  (con)
4. Nguyễn Văn Trớt                 (con).
Ghi nhận công lao to lớn của Mẹ, Đảng và Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)