Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Trần Thị Vùng
No-person-img
Mẹ Trần Thị Xị
No-person-img
Mẹ Trần Thị Xé
Truongthikhue
Mẹ Trương Thị Khuê
Truongthimoi
Mẹ Trương Thị Mới
No-person-img
Mẹ Trương Thị Mén
No-person-img
Mẹ Trương Thị Tứ
Truongthitam
Mẹ Trương Thị Tám
Thaithiluot MẸ THÁI THỊ LƯỢT

Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Tam Hiệp, núi thành, tỉnh quảng Nam.
Trú quán: xã Tam Hiệp, núi thành, tỉnh quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Thái Thị Lượt tham gia cách mạng trong cả hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Thời kỳ chống Pháp, Mẹ làm giao liên; thời kỳ chống Mỹ, Mẹ làm giao liên hợp pháp.  Do Mẹ hoạt động cách mạng và có các con tham gia kháng chiến nên Mẹ bị địch bắt cầm tù, tra tấn dã man, nhưng Mẹ không hề khai báo. Hơn bốn năm trong tù Mẹ vẫn giữ vững khí tiết cách mạng.  Mẹ Thái Thị Lượt có ba con liệt sĩ:
1. Nguyễn Xuân                   (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Vân                     (con)
3. Nguyễn Nhanh                  (con)
  trong đó có một liệt sĩ Bưu điện là anh Nguyễn Xuân.  Tháng 12-1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)