Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Lý Thị Chừng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Chước
No-person-img
Mẹ Ngô Thị Bằng
Nguyenthiba
Mẹ Nguyễn Thị Ba
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bân (Vân)
Nguyenthibe
Mẹ Nguyễn Thị Bé
Nguyenthichau
Mẹ Nguyễn Thị Cháu
Nguyenthitrieu
Mẹ Nguyễn Thị Triếu
Thachthisom MẸ THẠCH THỊ SOM

Năm sinh: 1924.
Nguyên quán: xã Phương Thạnh, Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Tập Ngãi, huyện tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Thạch Thị Som đã tham gia nuôi giấu cán bộ; ủng hộ thóc gạo và tài sản của gia đình để nuôi quân đánh giặc.  Mẹ Thạch Thị Som có ba con là liệt sĩ:
1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Ban              (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Ban              (con)
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Thương        (con).
Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Ban là liệt sĩ Bưu điện.  Ngày 17-12-1994, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)