Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Daothidong
Mẹ Đào Thị Đồng
Daothiut
Mẹ Đào Thị Út
Daothidinh
Mẹ Đào Thị Đính
No-person-img
Mẹ Đào Thị Ngoạt
No-person-img
Mẹ Đào Thị Thinh
Daothitrung
Mẹ Đào Thị Trung
Dinhthibay
Mẹ Đinh Thị Bảy
Dinhthikia
Mẹ Đinh Thị Kia
Phanthiduoc MẸ PHAN THỊ DƯỚC
Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ và anh dũng của dân tộc, mẹ Phan Thị Dước đã động viên các con lên đường tham gia công tác cách mạng. Mẹ đã nuôi dưỡng, bảo vệ can bộ cách mạng,, tích cực đóng góp tiền của phục vụ kháng chiến. Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Ba người con thân yêu của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Nguyễn Thị Khanh (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Thông (con)
3. Nguyễn Nhứt (con).
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)