Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thê
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thích
Nguyenthithom
Mẹ Nguyễn Thị Thơm
Nguyenthithom27
Mẹ Nguyễn Thị Thơm
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thương
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thiệp
Nguyenthithoai
Mẹ Nguyễn Thị Thoại
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thu
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ TƠ

Năm sinh: 1905.
Nguyên quán: xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã An Hoà, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ và anh dũng của dân tộc, không ngại gian khổ, không nề hy sinh, mẹ Nguyễn Thị Tơ đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng tại cơ sở, vận động quần chúng và bản thân trực tiếp đóng góp lương thực, thực phẩm phục vụ cách mạng. Mẹ luôn bám sát cơ sở, điều tra tình hình địch để thông báo cho cách mạng, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quân dân địa phương.
 Mẹ có ba người con anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Liệt sỹ Nguyễn Tấn Luận        (con); - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Nguyễn Sỹ Mưu          (con)
3. Liệt sỹ Nguyễn Giao Huấn      (con)
Trong đó có anh Nguyễn Tấn Luận là liệt sĩ Bưu điện.
Ngày 24-4-1995, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)