Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Lê Thị Lượng
Lethimai
Mẹ Lê Thị Mai
Lethime
Mẹ Lê Thị Mệ
Lethimy
Mẹ Lê Thị Mỳ
Lethingay
Mẹ Lê Thị Ngay
Lethinghia
Mẹ Lê Thị Nghĩa
Lethiri
Mẹ Lê Thị Rỉ
Lethisinh
Mẹ Lê Thị Sính
Nguyenthigam MẸ NGUYỄN THỊ GẤM
Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: ấp Bắc Chan I, xã Tuyên Thạch, Mộc Hoá, Long An.
Trú quán: Bắc Chan I, xã Tuyên Thạch, Mộc Hoá, Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Nguyễn Thị Gấm tham gia trực tiếp làm công tác binh vận, vận động binh lính đầu hàng giao súng cho cách mạng. Mẹ bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn không khai. Khi được thả, Mẹ được điều lên Hồng Ngự tiếp tục hoạt động. Không những bản thân tham gia cách mạng, Mẹ còn động viên chồng và con tham gia kháng chiến. Chồng và bốn người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Đặng Văn Chiến        (chồng)
2. Đặng Văn Hão          (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3.Đặng Văn Chín           (con) - Liệt sĩ Bưu điện
4.Đặng Văn Hùng          (con)
5.Đặng Văn Bình           (con).   
Nén đau thương Mẹ tiếp tục chở hàng tiếp tế cho nhà in Cửu Long và các công trường của Miền. Sau đó Mẹ làm công tác giao liên chuyển tài liệu và súng đạn về thành phố bằng đường thuỷ và tiếp tục công tác cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.  Với những cống hiến lớn lao đó, Mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)