Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đẩu
Nguyenthide
Mẹ Nguyễn Thị Đề
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đức
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đích
Nguyenthidong
Mẹ Nguyễn Thị Đông
Nguyenthidieu
Mẹ Nguyễn Thị Điều
Nguyenthidiep
Mẹ Nguyễn Thị Điệp
Nguyenthidoa
Mẹ Nguyễn Thị Đoa
Nguyenthichinh MẸ NGUYỄN THỊ CHÍNH

Năm sinh: 1913.
Nguyên quán: xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Nguyễn Thị Chính đã tham gia Hội Mẹ chiến sĩ và các phong trào cách mạng tại địa phương.
Bốn con của Mẹ đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó anh Dương Văn Khải hy sinh 1967 là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ  Dương Văn Khải           
2. Liệt sỹ  Dương Văn Lăng           
3. Liệt sỹ  Dương Văn Bé               
4. Liệt sỹ  Dương Văn Nghị           
Mẹ đã vượt lên trong mất mát đau thương, tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.
 Ngày 17-12-1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)