Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bìa
Nguyenthicam
Mẹ Nguyễn Thị Cam
Nguyenthicanh
Mẹ Nguyễn Thị Cảnh
Nguyenthicam
Mẹ Nguyễn Thị Cầm
Nguyenthicau
Mẹ Nguyễn Thị Cầu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cà
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cơ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cơn
Doanthigang MẸ ĐOÀN THỊ GẮNG

Năm sinh: 1908.
Nguyên quán: xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Đoàn Thị Gắng sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Trong thời kỳ chống Mỹ, Mẹ đã tiễn cả năm người con lên đường tham gia kháng chiến; ba người đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó anh Nguyễn Văn Bé là liệt sĩ Bưu điện. Hai người con khác của Mẹ cũng đều là thương binh để lại một phần xương máu của mình trên chiến trường:
1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Bé (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Thật (con);
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Hiền (con).
Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh mất mát của gia đình Mẹ, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)