Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Châu Thị Công
No-person-img
Mẹ Châu Thị Màu
Chimthiky09
Mẹ Chim Thị Ky
No-person-img
Mẹ Dương Thị Chút
No-person-img
Mẹ Dương Thị Kim
No-person-img
Mẹ Dương Thị Kim
Duongthisua
Mẹ Dương Thị Sủa
Duongthisam1
Mẹ Dương Thị Sâm
Buithico MẸ BÙI THỊ CƠ

Sinh năm: 1922
Nguyên quán: xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Trú quán: xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc Lập hạng Ba
Huân chương Kháng chiến hạng ba
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Bùi Thị Cơ có bảy người con (bốn trai, ba gái). Chồng và năm con của Mẹ tham gia cách mạng, thì ba người con trong đó có chồng và hai con của Mẹ đã hy sinh:
1. Liệt sỹ Võ Văn Tuôi (chồng)
2. Liệt sỹ Võ Thị Bế (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
3. Liệt sỹ Võ Văn Thuận (con)
Năm 1945, Mẹ tham gia làm giao liên xã. Mặc dù giặc Pháp đàn áp phong trào quần chúng khốc liệt, nhưng Mẹ vẫn cùng chị em du kích canh gác, bảo vệ anh em thương binh ở căn cứ gần một tháng. Năm 1970, Mẹ tham gia đoàn biểu tình đấu tranh ở Càng Long. Mẹ bị địch bắt giam 6 ngày ở La Co, Hiến Thành. Nhân dân đã kéo đến phản đối buộc địch phải thả Mẹ về. Mẹ đã tích cực tham gia Hội mẹ chiến sĩ, nuôi giấu cán bộ bà chuyên chở lương thực cho cách mạng.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)